Bet10 Mobil

Bet10 Mobil

?ncelememiz,Bets10 web sitesine bir hesap kaydetmek isteyip istemedi?inizi anlaman?za yard?mc? olmak için burada . Çe?itli özellikler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi verece?iz. Bilmedi?iniz takdirde Bets10, Avrupa ve Asya’da poker, keno, casino ve spor için tek adresli bir dükkan. Ana odak noktalar? kumarhane ve spor. Ayda 10.000’den fazla spor etkinli?i kar??lanmaktad?r. Çe?itli pazarlar var. Tan?t?m sayfas? da incelemeye de?er.

Bets10 Lisans? Hakk?nda Bilgi

Ayr?ca Bets10 Bahis incelememizde KYC veya Mü?terinizi Tan?y?n prosedürlerinden bahsedece?iz. Bets10’e üye oldu?unuzda, do?rulamaya gitmenize gerek yoktur. Ancak bir noktada bunu yapman?z gerekebilir. Mevzuatlara uymak için, operatörün sizinle ilgili belirli ayr?nt?lar? bulmas? gerekebilir. Bu nedenle, KYC do?rulama sürecinden geçmeniz istenecektir. Kimli?inizi do?rulamak için, kimli?inizin ve adresinizin kan?t? (kimlik, ehliyet vb.), Hesap sahipli?i kan?t? (banka hesab? ekstresi, Skrill vb. hesap bilgileri sayfas?n?n ekran görüntüsü).

Bu incelemenin ba??nda, Bets10’in ?u anda IoM hükümeti ve UKGC taraf?ndan lisansland???n? söyledik.  Bahis dükkan?nda gerçekle?tirilen tüm i?lemlerin korundu?undan ve hiçbir zaman üçüncü ki?ilere maruz kalmayaca??ndan emin olabilirsiniz. Site hileli faaliyetlere aç?k de?il. Yetkililer taraf?ndan olu?turulan veri koruma mevzuat?na uymal?d?r. Dahas?, spor kitaplar? tüm kazançlar? öder ve re?it olmayanlar?n sitelerini kullanmas?n? önler.

Bets10’in bir kurulu? taraf?ndan yönetilmesi, do?ru güvenlik önlemlerinin al?nd??? anlam?na da gelir. Bets10, sitede kumar üyelerini tüm üyeler için korumaya kararl?d?r. Ayr?ca, kumar sorunu ya?ayan insanlar? do?ru kurulu?lara yönlendirmenin yan? s?ra herkese ipuçlar? ve tavsiyeler sunmaya

 ve mü?terilerin harcama al??kanl?klar?n? ve hesaplar?n? daha fazla kontrol etmelerini sa?lamaya adanm??t?r . Son olarak, spor kitab? için hizmet veren taraflar da belirlenmi? gizlilik standartlar?na uymal?d?r.

Bahis Piyasalar?

??te bahis ?irketinin kapsad??? sporlar?n bir listesi:

Hentbol, ??Golf, Dart, Voleybol, Ragbi, Piyango, Buz Hokeyi, Özel etkinlikler.Motor Yar???, Finansal Bahisler, e-Spor, Kriket, Beyzbol, Bilardo / Bilardo, Tenis. Futbol, ??At Yar???, Boks / Dövü?, Taz? Yar???, Badminton ve Basketbol.

Bets10 sitesinde sunulan sporlar?n her biri birçok f?rsat sunuyor. Bir etkinli?i t?klayarak ilgili pazarlar? görebilirsiniz. E?er yak?ndan bakarsan?z, hem ulusal hem de uluslararas? birçok lig var. Bir spor seçtikten sonra yap?lacak çok ?ey var. Bahis yapmak için çok çe?itli pazarlar var. Tabii ki, teklifler BetVictor , Bet365 ve Paddy Power gibi büyük markalarla kar??la?t?r?lamaz . Büyük olas?l?kla Bets10’in bahisçiler aras?nda bu kadar popüler olmamas?n?n nedenlerinden biri budur.

Oyun ?çi ve Canl? Ak??

Bildi?iniz gibi, bu özellik bir etkinlik devam ederken bahse girmenizi sa?lar. Bahisler oyun ba?lad???nda kabul edilir ve maç bitene kadar geçerlidir. Bu, kullan?c?lara çok say?da f?rsat ve çok yönlü pazarlar sunar. Bets10, oyun içinde bahis oynama ?ans? sunar . Günlük olarak farkl? etkinlikler vard?r. ?u anda, a?a??daki sporlar Bets10’te kapsanmaktad?r: e-Spor, Bilardo / Havuz, Futbol, ??Tenis, Basketbol, ??Badminton. Çe?itli oranlar vard?r. Canl? bahis etkinli?inde mevcut tüm pazarlar? ve ?eyleri görmenin en iyi yolu, daha fazla ayr?nt? için üzerine t?klamakt?r.

Ayr?ca eylem alanlar?n?, kartlar?, skoru, oyun süresini ve çok daha fazlas?n? görmenizi sa?layan bir istatistik bölümü de vard?r. Bets10 bu bölüm için övgüyü hak ediyor.

Bets10’te Bankac?l?k Seçenekleri

Gerçe?i söylemek gerekirse, bu yöntemler bulundu?unuz bölgeye ba?l?d?r. Ancak ana bankac?l?k seçenekleri hakk?nda konu?aca??z.

Mevduat söz konusu oldu?unda, VISA ve MasterCard kredi ve banka kartlar? mevcuttur.Ayr?ca Skrill, Skrill 1-Tap ve Neteller gibi elektronik cüzdanlar? da kullanabilirsiniz. Ayr?ca, do?rudan banka havalesiyle ödeme yapman?za izin verilir. Do?rudan banka havaleleri hariç tüm bunlar mobil cihazlarda da kullan?labilir.

??lemler ücretsizdir, ancak banka sa?lay?c?n?z küçük bir ücret alabilir. Bu yöntemler için i?lem süresi an?nda gerçekle?ir. Bir ila be? i? günü süren do?rudan banka havaleleri hariç. En küçük ve en büyük miktarlar 10.00 ~ 20.000.00 ila 50.00 ~ 2.000.00 aras?nda de?i?mektedir.

?imdi, sahip oldu?unuz bakiyeyi ödemek için neler yapabilece?inizi gösterece?iz. Para çekmek için bu yöntemleri kontrol edin, VISA ve MasterCard, banka havaleleri ve Skrill. ??lem ba??na 20,00 $ ücrete tabi tutulan çekler hariç tüm yöntemler ücretsizdir. ?imdi, bu yöntemlerin ço?u bir ila üç i? günü aras?nda i?lenmektedir. Skrill ve Net + kullanarak para çekerseniz, paran?n banka hesab?n?zda / kart?n?zda iki saat içinde görünmesi muhtemeldir. Bu seçeneklerden baz?lar?n? kullanarak mobil cihaz?n?zdan para kazanabilirsiniz. Yaln?zca kontroller ve MasterCard kullan?lamaz.

?ncelememizde ele almayaca??m?z di?er yöntemler aras?nda EntroPay, Ukash, Delta, Switch ve Solo bulunmaktad?r. Ülkenize ba?l? olarak, kullan?labilir ba?ka seçenekler de olabilir. Bu nedenle bölümleri kendiniz kontrol etmenizi öneririz.

Gördü?ünüz gibi, hesab?n?za para yat?rman?n birçok yolu vard?r. Banka veya kredi kart?n?z varsa, e-cüzdanda bir hesap olu?turman?z gerekmez. Ancak bilgilerinizi Bets10’e vermek istemiyorsan?z, site taraf?ndan desteklenen bir elektronik cüzdan kullanabilirsiniz.

Bets10’da güncel promosyonlar

Bahis makinesinde sunulan bonuslar?n dökümü ile devam edece?iz . Bir göz at.

Ho?geldin Bonusu

Bets10, yeni mü?terilere herhangi bir pazarda ve sporda kullanabilece?iniz 30 £ ‘l?k ho? bir ücretsiz bahis verir.Seçti?iniz bir spor pazar?na 10 £ bahis koyun. Bir akümülatör veya galibiyet bekar olmal?d?r.

Bahsi geri çekemezsiniz. Yaln?zca onunla ili?kili tüm kazançlar? ödeyebilirsiniz. Ama bu da bir bedeli var. Herhangi bir para çekmeden önce, rollover gereksinimlerini izlemelisiniz. ?yi haber ?u ki çok küçükler.

Bahis miktar?n? 14 gün içinde sadece bir kez 2.00 oran?nda ve Greyhounds, Horse Racing ve Sports’da çevirmeniz gerekir. Ne yaz?k ki, yaln?zca Birle?ik Krall?k ve ?rlanda’da ikamet eden kullan?c?lar uygundur. Di?er ?artlar ve ko?ullar geçerlidir.

Di?er Bonuslar

Bets10 sitesindeki di?er promosyonlar ?u anda poker ve kumarhaneleriyle ilgilidir. Dolay?s?yla bunlar bir tart??ma konusu de?ildir. ?u anda casino ve poker kullan?c?lar?na hangi bonuslar?n yat?r?ld???n? bilmek ilginizi çekiyorsa. Promosyon sayfas?na gidin ve bunlardan birço?unu bulacaks?n?z.

Hafta içi, hafta içi tekliflere göz atmak iyi bir fikirdir. Bunun nedeni, gelecekte ba?ka spor bahisleri de olabilir.

Bookie Hakk?nda Detaylar

 • Kurulu? Tarihi: 2006
 • ?irket: Club Limited
 • Lisans: Var
 • Canl? sohbet: Evet
 • E-posta: support-en@Bets10.co.ukk
 • Mü?teri deste?i: 7/24
 • Adres: Zemin Kat, St George’s Court, Yukar? Kilise Caddesi, Douglas, Man Adas? IM1 1EE

Notun Aç?klanmas?

Bet365gibi di?er spor kitaplar? kadar popüler olmasa da , Bets10’in birkaç avantaj? vard?r. Örne?in, çok say?da futbol teklifi var, limitler çok yüksek. Ayr?ca, baz? pazarlar ve bahis türleri, özellikle Asya handikaplar? gibi büyük oranlara sahiptir. Ço?unlukla, Bets10’teki özellikler hakk?nda olumsuz bir ?ey bulmak çok zordur. Promosyonlar?n?n ?u anda Casino ve Poker’e odaklanmas? d???nda. Ama bunun yan? s?ra, iyi hizmet sunuyorlar ve ke?fetmeye de?er.

Güvenilirli?e gelince, endi?elenecek bir ?ey yok. Bahsetti?imiz gibi, Bets10 ?u anda bir yetki alan? taraf?ndan lisanslanmakta ve düzenlenmektedir. Ayr?ca en iyi güvenlik uygulamalar?n? kullan?rlar. Dolay?s?yla, Bets10 ile payla?t???n?z hiçbir bilginin üçüncü taraflar taraf?ndan kullan?lamayaca??ndan emin olabilirsiniz. Sonuç olarak, Bets10, bir ?ans? hak eden iyi bir spor kitab?d?r.

E?er Bets10’i duymad?ysan?z , bir kayan?n alt?nda ya??yorsunuz. Özellikle spor bahislerinde, çevrimiçi olarak en yüksek oranlardan baz?lar?na sahipler. En çok di?er sitelerden daha yüksek oranlarla futbol spor bahisleri için bilinirler . Premier League’de Chelsea, Everton ve Liverpool gibi futbol gruplar?n?n resmi kumar orta?? olarak görülüyorlar. Bets10, futboldan futsal’a kadar her ?eyi sunar. Asya Piyango pazarlar?n?n baz?lar?n? kapsar, TV ?ovu Sonuçlar?, Ödül Sonuçlar? dahil olmak üzere özel etkinliklere sahiptir. Finansal piyasalarda ve hemen hemen her ?eyde bahis var. Belirlenmi? bir Yar?? sekmesi var. Harika olan bu sizin lezzetiniz. Horseracing ve Greyhounds olarak ayr?lm??t?r. Bugün / Yar?n?n yar??lar?, bölgesel yar??lar, pist yar??lar?. Ekran?n sa? taraf?ndaki yakla?an favorilerden de bahsetmeyin. Bets10, uyumlu ve gezinmesi kolay bir web sitesinin nas?l olu?turulaca??n? gerçekten biliyor. Bu bir bahis sitesi ve mü?terileri hakk?nda ne kadar önem verdiklerini gösteriyor.

Bets10 Bahis Spor Bahisleri Ho? Geldiniz Teklifi ve Promosyonlar

Bets10 Bahis iyi bir kar??lama teklifleri ve promosyonlar? var . Bunlar?n ço?u sadece ?ngiltere Mü?terileri taraf?ndan kullan?labilir ve ço?u sadece Bets10’in Casino bölümü içindir. Burada birkaç tane listeledim, ancak tüm promosyonlar? ve her biri için ?artlar ve Ko?ullar? görmek için lütfen a?a??daki ba?lant?y? kullan?n

 1. Ho?geldin Bonusu: Bets10,% 100’de 50 £ ‘a kadar olan ilk para yat?rma i?lemleriyle e?le?ir. Yaln?zca ?ngiltere’deki mü?teriler için geçerlidir ve yaln?zca Casino’da mevcuttur. Çekilmeden önce 30 defa yuvarlanmal?d?r.
 2. Noel Menüsü: Yine bu bir Casino promosyonudur ve sadece ?ngiltere’deki mü?teriler için geçerlidir. Asl?nda bu Noel için bir var?? takvimi. Bonuslar her gün farkl?d?r. Ama de bu bir T & C ile birlikte kontrol de?er.
 3. Yeni Y?l Çözümü: Promosyonlara gelince, bu asl?nda oldukça iyi. Toplam ödül havuzu 100.000 € ‘dur. Yine sadece ?ngiltere’deki mü?teriler için geçerlidir. Promosyon 31 Aral?k 2018’den 06 Ocak 2019’a kadar devam edecek.
 • 1.lik ödülü – 5.000 € harcayan 2 ki?ilik Maldivler gezisi.
 • 2. – 800. Ödül – 20 € – 10.000 € aras? nakit.

Bu promosyon ile birçok T&C var. Bets10’in her promosyonu ve kar??lama teklifi için tam T & C’lere sahip olan promosyonlar sayfas?na ba?lant?.

Bets10 Spor Pazarlar?

Aralar?ndan seçim yapabilece?iniz 15’ten fazla kategori ile spor pazar?na güçlü bir pazar derinli?i var.Ayr?ca çevrimiçi en büyük s?n?rlardan baz?lar?na sahiptir. Günlük kazanç maksimum her mü?teri için 50.000 ABD Dolar? olarak belirlenmi?tir. Ve kalite oranlar? var ve mü?terileri için harika özellikler var. Web sitesine girdikten sonra Bets10’in neden bir ön ko?ucu oldu?unu görmek kolayd?r. Aç?kça Asya Piyasalar?na yöneliktir, ancak Asya handikap? bahis tarz? Avrupa çap?nda giderek daha popüler hale gelmektedir. Piyasalar futboldan dövü? sanatlar?na kadar çe?itlilik gösterir. Ve oyununuzu 4 farkl? garip formatta oynayabilirsiniz; Avrupa, Malay, Hong Kong ve Hint.

Bets10’te bets1 E-spor, Fantezi Sporlar ve Sanal Sporlar

Bets10 Bahsin eSporlar? Dota 2 ve CS: GO ile s?n?rl?d?r. Ancak bunu iyi yap?yorlar. Tüm oyunlar? tüm dünya liglerinde görebilirsiniz. Mevcut bilgi, haber ve istatistikler göze çarpmaktad?r. Orada di?er baz? büyük oyuncular?n seçimine sahip olmayabilirler, ancak bu adamlar onu içerik aç?s?ndan park?n d???na at?yorlar. Ayr?ca yine en yüksek oranlara sahip oldular ve kazanma piyasas? için toplam kitap yüzdeleri% 105 oldu. Sanal spor hayranlar? için Bets10 hazine hazinesidir. Sanal sekmesini t?klad???n?z andan itibarenana sayfan?n üst k?sm?nda canl? bir ak?? ba?lar ve istatistikler hemen oradad?r, tam da bahislerinize ba?lamak için onlara ihtiyac?n?z vard?r. Piyasalar çe?itlidir ve iyi temsil edilir, Canl? sekmenin Sanal sekmeyi açar açmaz ba?lamas? etkileyici ve mü?terileri için oldu?unu gösteriyor. Saçma bir web sitesinde gezinmek h?zl? ve kolayd?r ve di?er birçok büyük siteyi s?n?fland?r?r.

Bets10 Bahis Casino

Bets10 150’den fazla slot makinesine sahiptir, bunlar?n ço?u Microgaming taraf?ndan 5 silindirli oyunlard?r.Abart?l? video slot temalar?na ve özel oyun özelliklerine vurgu yap?yor gibi görünüyorlar, ancak baz? 3 silindirli klasikler de dahil olmak üzere baz? klasikler var. ?kramiye sekmelerinde mevcut jackpotun ne oldu?unu gösteren jackpot sekmesi var. Ayr?ca oyunlar?nda mobil site / uygulama sürümünde bulunan bir cep telefonu sembolü var. Ayr?ca blackjack, rulet, bakara, keno ve Germinator sunuyorlar. Bets10 ayr?ca bir dizi bingo ve poker sunar. Onlar?n canl? casino , profesyonel e?itimli croupers ile profesyonel temiz oldu?undan ve iyi oynar. Arayüz kullan?c? dostu ve gezinmesi kolay ve sizin için do?ru bahislerle do?ru oyunu seçiyor.

Bets10 Sportsbook Mobil Uygulamas?

Bets10’in mobil sitesi ve uygulama tasar?m? kaygan, i?levsel ve kolay toplanabilir. Mobil yuvalar?n iyi bir seçimine sahiptirler, ancak normal olarak mobil uygulama ve site k?salt?lm?? bir versiyonudur. Bununla birlikte, spor kitab? PC’de bulaca??n?z tam sürüm ve ayn? derecede pürüzsüz. Mobil uygulama, elma veya android ma?azalar?ndan indirilebilir, ancak orada bulamazsan?z. Mobil siteye gidin ve oradan indirin. Uygulamay? indirmenin avantajlar?, mobil cihaz?n?zda her kulland???n?zda giri? yapman?z gerekmemesidir.

Lisanslama ve düzenleme

Bets10, Isle of Man Kumar Denetleme Komisyonu taraf?ndan tam lisanslan?r ve düzenlenir.?ngiltere’de Bets10, Birle?ik Krall?k Kumar Komisyonu taraf?ndan yönetilir ve düzenlenir.

K?s?tl? Ülkeler

Amerika Birle?ik Devletleri (Amerikan Samoas?, Guam ve ABD Virjin Adalar? dahil), Vanuatu, Yemen; Ancak liste oldukça s?k güncellenir gibi bunu kontrol etmeye de?er.

Mü?teri deste?i

Bets10’in destek ekibi 7/24 haz?r.Destek almak kolayd?r, web sitelerinde her sayfan?n sa? taraf?nda YARDIM ve CANLI SOHBET sekmesi bulunan bir çubuk vard?r. Canl? sohbet, hemen mü?teri hizmetleri ekibine do?rudan ula?t??? için onlarla ileti?im kurman?n en iyi yolu gibi görünüyor. Biraz eski okul olanlar için, Bets10 için telefon numaras?, e-posta adresi ve posta adresiBet: Telefon: + 44-203-769-5910 E-posta: support-en@Bets10.co.uk Adres: Zemin Kat St George’s Court Üst Kilise Sokak Douglas, Man Adas? IM11EE YARDIM sekmesine t?klad???n?zda size üç yararl? seçenek sunulur: SSS, Kurallar ve ?leti?im. Henüz herhangi bir sorununuz olmasa bile, ilk iki seçene?e göz atmaya de?er, çünkü bazen buradaki sorular dü?ünmedi?iniz seçenekleri aç?yor veya oynamaya ba?lamadan önce baz? ko?ullar? veya gereksinimleri aç?kl?yor.

Ödemeler

Bets10 tek cüzdanl? bir sistemi i?leterek, fonlar? daha h?zl? ve kolay bir ?ekilde yapman?z? sa?lar. Di?er bahis sitelerine k?yasla s?n?rl? para yat?rma / çekme seçeneklerine sahip gibi görünüyorlar. Ancak bu adamlardan baz?lar?n?n aksine, stopaj ödülleriyle ilgili herhangi bir skandal veya haber yoktu, bu yüzden belki de s?n?rl? seçim do?ru yol: MEVDUAT:

YÖNTEM ÜCRET ??LEM SÜRES? SINIRLARI
gösteri Bedava anl?k 10 £ – 20.000 £
MasterCard Bedava anl?k 10 £ – 20.000 £
Skrill Bedava anl?k 10 £ – 50.000 £
Neteller Bedava anl?k 10 £ – 30.000 £
Skrill 1-Tap Bedava anl?k 10 £ – 50.000 £

PARA ÇEKME:

YÖNTEM ÜCRET ??LEM SÜRES? SINIRLARI
gösteri Bedava 1-3 i? günü 5 £ – 20.000 £
MasterCard Bedava 1-3 i? günü 5 £ – 20.000 £
Skrill Bedava 2 saat 10 £ – 50.000 £
Neteller Bedava 2 saat 1 £ – 30.000 £
Banka Havalesi Bedava 1-3 i? günü 100 £ – 250.000 £
kontrol Çek ba??na £ 20 5-30 i? günü 20 £ – 20.000 £

Sponsorluk Bilgileri

Bets10 Bahis, isimleri kamuya aç?klayan ve incelemenin ba?lang?c?nda belirtildi?i gibi, sponsorlu?a yo?un bir ?ekilde kat?lmaktad?r – bu adamlar? duymad?ysan?z, bir kayan?n alt?nda ya??yorsunuz demektir.Tarihsel ve güncel sponsorluk anla?malar?n?n bir listesi:

Lig Ad? ?Tak?m  Ad? Y?l Spor Dallar?
Chester Kupas? 2017 ?ngiltere – At Yar???
Wigan Sava?ç?lar? 2010 ve 2016-güncel ?ngiltere – Rugby
YONEX Tüm ?ngiltere 2016 ak?m ?ngiltere – Badminton
Aç?k Badminton ?ampiyonas?
?ampiyonlar ?ampiyonu 2015 ?ngiltere – Snooker
Manchester City FC 2013-ak?m ?ngiltere – Futbol
Newcastle Falcons 2010-ak?m ?ngiltere – Rugby
Everton FC 2010-2012 ?ngiltere – Futbol
Liverpool FC 2009-ak?m ?ngiltere – Futbol
Bolton Wanderers FC 2009-ak?m ?ngiltere – Futbol
Chelsea FC 2009-2012 ?ngiltere – Futbol
Aston Villa FC 2009-2011 ?ngiltere – Futbol
Wigan Athletic FC 2009-2011 ?ngiltere – Futbol

Bets10 ??letme Bilgileri

Kurulu? Y?l?  2006
CEO Genel Müdür Gary Pearce Nigel ?ark?c?
sahipleri  Annatar S?n?rl?
Bahis Dükkanlar?  Hay?r, tamamen çevrimiçi ?irket

Betopins Karar?

Bets10, s?radan bahisçiler ve profesyoneller için mükemmeldir. Gündemdeki olay futbol. Bununla birlikte, derin pazarlar ve rekabetçi pazarlar Bets10’in sundu?u tüm sporlar boyuncad?r. Ve geni? bir yelpazede spor, eSpor, Casino Oyunlar?, Canl? Casino, Sanal Oyunlar sunuyorlar – bu sitede herkes için bir ?eyler var. Bets10 mükemmel bir at yar??? bölümüne sahiptir. Futbol maçlar?nda endüstrideki en dü?ük marjlarla. Sektörel haberler ve güncellemelerle birlikte özel ve gerçek d??? bir eSpor bölümüne sahiptir. Geçici olarak sa?lanan yenilikçi bonus sunar. Gerçekten online bahisle ilgilenen herkese hitap edecek. Sonuç olarak, Bets10’in web sitesi mü?terileri için verdikleri de?erin bir kan?t?d?r. Gezinmek kolayd?r ve sitede ba?ka sitelerde almad???n?z özellikler vard?r. Web sitesine ekledikleri küçük ?eyler, gerçekten onlar? kalabal?ktan öne ç?kar?yor. Mobil sitede / uygulamada bulunan slot oyunlar?ndaki küçük telefon sembollerinden destek ekibinin bilgisine ve ?ikayetlerin ve sorgular?n nazikçe ele al?nmas?na kadar.